Thứ ba, 16-7-2024 - 19:24 GMT+7  Việt Nam EngLish 

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2023 

 Thứ hai, 13-11-2023

AsemconnectVietnam - Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023; Biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm từ ngày 15/11/2023; Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành thống kê... là những chính nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2023 (từ ngày 11 - 20/11/2023).


1. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023
Ngày 03/10/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).
Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2013) và pháp luật khác có liên quan.
Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ).
Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023.
2. Biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm từ ngày 15/11/2023
Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.
Theo đó, biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm từ ngày 15/11/2023 cụ thể như sau:
(1) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm:
- Đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm: 80.000 đồng/hồ sơ
- Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng/hồ sơ
- Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm: 30.000 đồng/hồ sơ
- Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ
- Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm: 25.000 đồng/trường hợp
(2) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoản đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm: 30.000 đồng/hồ sơ
(3) Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm:
- Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần:
+ Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản: 10.000 đồng/lần
+ Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu: 2.000 đồng/giao dịch
- Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu thường xuyên:
+ Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản: 300.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số trước ngày 01/7 hằng năm; 150.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số từ ngày 01/7 hằng năm.
- Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu: 2.000 đồng/giao dịch.
3. Các trường hợp được thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng
Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.
Theo đó, người tập sự được thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng trong các trường hợp sau đây:
(i) Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi, giải thể theo quy định của Luật Công chứng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
(ii) Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự không còn đủ các điều kiện nhận tập sự theo quy định của Luật Công chứng 2014;
(iii) Công chứng viên hướng dẫn tập sự thuộc trường hợp phải thay đổi theo quy định của Thông tư 08/2023/TT-BTP và tổ chức hành nghề công chứng không còn công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự;
(iv) Là viên chức của Phòng công chứng được điều động đến Phòng công chứng khác;
(v) Thay đổi nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác và có nguyện vọng thay đổi nơi tập sự hoặc thuộc trường hợp phải thay đổi tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự nêu tại điểm (i), (ii) và (iii) mà địa phương không còn tổ chức hành nghề công chứng khác đủ điều kiện nhận tập sự.
Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2023.
4. Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành thống kê
Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê.
Theo đó, hướng dẫn về việc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành thống kê như sau:
- Các ngạch công chức chuyên ngành thống kê quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP như sau:
+ Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
+ Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
+ Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
+ Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
+ Ngạch Nhân viên thống kê (mã số 23.265) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.
- Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành thống kê quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV .
- Công chức đang giữ ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, áp dụng bảng lương công chức loại A0 kể từ trước ngày 15/11/2023 thì cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển xếp vào ngạch thống kê viên trung cấp (mới).
- Công chức đang giữ ngạch thống kê viên trung cấp áp dụng bảng lương công chức loại B kể từ trước ngày 15/11/2023 nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch thống kê viên trung cấp (mới) thì cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển xếp vào ngạch thống kê viên trung cấp (mới) áp dụng bảng lương công chức loại A0 kể từ ngày 15/11/2023.
Trường hợp công chức chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch thống kê viên trung cấp (mới) thì cơ quan có thẩm quyền xem xét chuyển xếp vào ngạch nhân viên thống kê.
Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2023.
Nguồn: thuvienphapluat.vn

  PRINT     BACK
 Quy trình cấp Mã số tân trang hàng hóa theo Hiệp định CPTPP
 Điều kiện đối với hàng hóa tân trang nhập khẩu theo Hiệp định CPTPP
 Cảnh báo giả mạo Bộ Công Thương về việc Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online
 Quy định chữ ký điện tử và chữ ký số từ ngày 01/7/2024
 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2023
 Chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/11/2023
 Rà soát cuối kỳ áp dụng chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội
 Chính sách mới về BHYT tại Nghị định 75/2023, áp dụng từ tháng 10/2023
 05 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/11/2023
 Đề xuất sửa quy định miễn trừ áp dụng biện pháp Phòng vệ Thương mại
 Chính sách mới với công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 11/2023
 Thông báo biện pháp hành chính trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc
 Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu – Vụ việc điều tra rà soát áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: ER01.AD05)
 Ban hành Quyết định về lượng, phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường và Quyết định thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạnh thuế quan nhập khẩu đường năm 2023
 Danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp (cập nhật đến tháng 6 năm 2023)

© Bộ Công Thương- Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC)

Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 115/GP-TTĐT, cấp ngày 03/6/2024.

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655, Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Phòng 605, Tầng 6.

ĐT: (04)39341911; (04)38251312 và Fax: (04)38251312


Email: Asemconnectvietnam@gmail.com;

Ghi rõ nguồn "Asemconnectvietnam.gov.vn" khi đăng lại thông tin từ kênh thông tin này

Số lượt truy cập: 25713033974