ASEMCONNECT VIETNAM

  List of Vietnam Law

Decree No.: 17/2019/ND-CP dated February 01, 2019 of the Government on amendments to the Government’s Decree No. 07/2017/ND-CP dated January 25, 2017 prescribing processes and procedures for pilot issuance of electronic visa to foreigners entering Vietnam

Date: 2/1/2019


  THE GOVERNMENT
-------
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------
No.: 17/2019/ND-CP
Hanoi, February 01, 2019
 
DECREE
ON AMENDMENTS TO THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 07/2017/ND-CP DATED JANUARY 25, 2017 PRESCRIBING PROCESSES AND PROCEDURES FOR PILOT ISSUANCE OF ELECTRONIC VISA TO FOREIGNERS ENTERING VIETNAM
Pursuant to the Law on government organization dated June 19, 2015;
Pursuant to the Law on promulgation of legislative documents dated June 22, 2015;
Pursuant to the Law on immigration, emigration, transit and residence of foreigners in Vietnam dated June 16, 2014;
Pursuant to the Law on electronic transactions dated November 29, 2005;
Pursuant to the Law on information technology dated June 29, 2006;
Pursuant to the Resolution No. 30/2016/QH14 on pilot issuance of electronic visa to foreigners entering Vietnam dated November 22, 2016;
Pursuant to the Resolution No. 74/2018/QH14 on the 6th meeting of the 14th National Assembly dated November 20, 2018;  
At the request of the Minister of Public Security;
The Government promulgates a Decree on amendments to the Government's Decree No. 07/2017/ND-CP dated January 25, 2017 prescribing processes and procedures for pilot issuance of electronic visa to foreigners entering Vietnam.
Article 1. Amendments to the Government's Decree No. 07/2017/ND-CP dated January 25, 2017
1. The List of countries of which citizens are eligible for pilot issuance of electronic visa (Appendix I) and the List of border gates allowing foreigners to enter or exit by using electronic visas (Appendix II) mentioned in Clause 1 Article 9 are amended as follows:
a) The List of countries of which citizens are eligible for pilot issuance of electronic visa is amended as follows:
No.
ICAO
NAME
ENGLISH NAME
1.
AUT
Áo
Austria
2.
ISL
Ai-xơ-len
Iceland
3.
BEL
Bỉ
Belgium
4.
PRT
Bồ Đào Nha
Portugal
5.
BIH
Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na
Bosnia and Herzegovina
6.
BRA
Braxin
Brazil
7.
QAT
Ca-ta
Qatar
8.
AND
Công quốc An-đơ-ra
Andorra
9.
LIE
Công quốc Lích-ten-xtên
Liechtenstein
10.
MCO
Công quốc Mô-na-cô
Monaco
11.
HRV
Crô-a-ti-a
Croatia
12.
EST
Ê-xtô-ni-a
Estonia
13.
FJI
Fi-ji
Fiji
14.
GEO
Gru-di-a
Georgia
15.
LVA
Lát-vi-a
Latvia
16.
LTU
Lit-hua-ni-a
Lithuania
17.
MLT
Man-ta
Malta
18.
MKD
Ma-xê-đô-ni-a
Macedonia
19.
FSM
Mai-crô-nê-xi-a
Micronesia
20.
MEX
Mê-xi-cô
Mexico
21.
MDA
Môn-đô-va
Moldova
22.
MNE
Mon-tê-nê-grô
Montenegro
23.
NRU
Na-u-ru
Nauru
24.
PLW
Pa-lau
Palau
25.
PNG
Pa-pua Niu Ghi-nê
Papua New Guinea
26.
MHL
Quần đảo Mác-san
Marshall Islands
27.
SLB
Quần đảo Xa-lô-mông
Salomon Islands
28.
SMR
San Ma-ri-nô
San Marino
29.
CYP
Síp
Cyprus
30.
CHE
Thụy Sĩ
Switzerland
31.
CHN
Trung Quốc
- Bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, hộ chiếu Ma Cao
- Không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc
China
- Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders
- Not apply to Chinese e-passport holders
32.
VUT
Va-nu-a-tu
Vanuatu
33.
WSM
Xa-moa
Western Samoa
34.
SRB
Xéc-bi-a
Serbia
35.
SVN
Xlô-ve-ni-a
Slovenia
b) The List of border gates allowing foreigners to enter or exit by using electronic visas (Appendix II) is amended as follows:
- List of road border gates:
+ Tay Trang international border gate, Dien Bien province;
+ Na Meo international border gate, Thanh Hoa province;
+ La Lay international border gate, Quang Tri province;
- List of seaport border gates:
+ Duong Dong seaport border gate, Kien Giang province;
+ Chan May seaport border gate, Thua Thien – Hue province.
2. Article 11 is amended as follows:
“Article 11. Effect
This Decree takes effect from February 01, 2017 to February 01, 2021 inclusively.
Article 2. Effect and implementation
1. This Decree takes effect within two years from February 01, 2019.
2. Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of Government bodies, and Chairpersons of People’s Committees of provinces or central-affiliated cities shall implement this Decree./.
 
 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
(Signed and sealed)
Nguyen Xuan Phuc
(This translation is for reference only) © Vietnam Industry and Trade Information Center ( VITIC)- Ministry of Industry and Trade 
License: No 56/GP-TTDT issued by the Ministry of Information and Communications.
Address: Room 605, 6 th Floor, The Ministry of Industry and Trade's Building, No. 655 Pham Van Dong Street, Bac Tu Liem District - Hanoi.
Tel. : (04)38251312; (04)39341911- Fax: (04)38251312
Websites: http://asemconnectvietnam.gov.vn; http://nhanhieuviet.gov.vn
Email: Asem@vtic.vn; Asemconnectvietnam@gmail.com